Cloud Server US

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Cloud US #1

ico1 Core

ico1.25 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

129.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #2

ico1 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

149.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #3

ico2 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

199.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #4

ico2 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

299.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #5

ico4 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

399.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #6

ico4 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

499.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #7

ico8 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

699.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #8

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu120GB SSD

Unlimited

Unlimited

999.000đ/Tháng
Đăng ký

Cloud US #9

ico16 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu240GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.699.000đ/Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Cloud US #1

ico1 Core

ico1.25 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

5.590đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #2

ico1 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

6.457đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #3

ico2 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

8.623đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #4

ico2 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

12.957đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #5

ico4 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

17.290đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #6

ico4 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

21.623đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #7

ico8 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

30.290đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #8

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu120GB SSD

Unlimited

Unlimited

43.290đ/Ngày
Đăng ký

Cloud US #9

ico16 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu240GB SSD

Unlimited

Unlimited

73.623đ/Ngày
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Cloud US #1

ico1 Core

ico1.25 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

233đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #2

ico1 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

269đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #3

ico2 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

359đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #4

ico2 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

540đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #5

ico4 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

720đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #6

ico4 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

901đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #7

ico8 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.262đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #8

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu120GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.804đ/Giờ
Đăng ký

Cloud US #9

ico16 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu240GB SSD

Unlimited

Unlimited

3.068đ/Giờ
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Cloud US #1

ico1 Core

ico1.25 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

367.650đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #2

ico1 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

424.650đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #3

ico2 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

567.150đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #4

ico2 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

852.150đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #5

ico4 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.137.150đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #6

ico4 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.422.150đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #7

ico8 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.992.150đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #8

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu120GB SSD

Unlimited

Unlimited

2.847.150đ/3Tháng
Đăng ký

Cloud US #9

ico16 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu240GB SSD

Unlimited

Unlimited

4.842.150đ/3Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Cloud US #1

ico1 Core

ico1.25 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

696.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #2

ico1 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

804.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #3

ico2 Core

ico2 GB

icon o cung ssd vps gpu30GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.074.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #4

ico2 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.614.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #5

ico4 Core

ico4 GB

icon o cung ssd vps gpu60GB SSD

Unlimited

Unlimited

2.154.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #6

ico4 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

2.694.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #7

ico8 Core

ico8 GB

icon o cung ssd vps gpu90GB SSD

Unlimited

Unlimited

3.774.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #8

ico8 Core

ico16 GB

icon o cung ssd vps gpu120GB SSD

Unlimited

Unlimited

5.394.600đ/6Tháng
Đăng ký

Cloud US #9

ico16 Core

ico32 GB

icon o cung ssd vps gpu240GB SSD

Unlimited

Unlimited

9.174.600đ/6Tháng
Đăng ký

Gói dịch vụ CPU RAM Ổ cứng SSD Băng thông Tranfer Giá Đăng ký
Cloud US #1

ico
1 Core

ico
1.25 GB

icon o cung ssd vps gpu
30GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.238.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #2

ico
1 Core

ico
2 GB

icon o cung ssd vps gpu
30GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.430.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #3

ico
2 Core

ico
2 GB

icon o cung ssd vps gpu
30GB SSD

Unlimited

Unlimited

1.910.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #4

ico
2 Core

ico
4 GB

icon o cung ssd vps gpu
60GB SSD

Unlimited

Unlimited

2.870.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #5

ico
4 Core

ico
4 GB

icon o cung ssd vps gpu
60GB SSD

Unlimited

Unlimited

3.830.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #6

ico
4 Core

ico
8 GB

icon o cung ssd vps gpu
90GB SSD

Unlimited

Unlimited

4.790.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #7

ico
8 Core

ico
8 GB

icon o cung ssd vps gpu
90GB SSD

Unlimited

Unlimited

6.710.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #8

ico
8 Core

ico
16 GB

icon o cung ssd vps gpu
120GB SSD

Unlimited

Unlimited

9.590.400đ/Năm
Đăng ký

Cloud US #9

ico
16 Core

ico
32 GB

icon o cung ssd vps gpu
240GB SSD

Unlimited

Unlimited

16.310.400đ/Năm
Đăng ký